Voor een spetterend dansseizoen en een soepel verloop van de danslessen en alle zaken hieromheen, heeft Cabriole algemene voorwaarden opgesteld.


Versie 2.0 gepubliceerd op 04-08-2020
 

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van Balletschool Cabriole, hierna ook te noemen: de dansstudio.
  2. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist/deelnemer onverkort akkoord met deze algemene voorwaarden.
  3. Bezoekers (cursisten/leerlingen, gasten, etc.) dienen zich in de dansstudio te houden aan de huisregels en aanwijzingen van de directie en/of het personeel van de dansstudio op te volgen.
   

 2. Inschrijving

  1. De eerste les is een gratis, vrijblijvende proefles. Indien na de proefles besloten worden om de lessen niet voort te zetten, wordt er niets in rekening gebracht. Indien na de proefles bij een korte cursus wordt besloten om de lessen voort te zetten, telt de proefles als eerste betaalde les gezien het kleine aantal lessen dat een korte cursus omvat.

  2. De inschrijving voor danslessen vanaf 4 jaar geschiedt voor onbepaalde tijd.

  3. De inschrijving voor de cursussen Dreumes- en Peuterdans geschiedt voor bepaalde tijd, en wel voor de tijdsduur van de cursus.

  4. Inschrijving geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier door een meerderjarige. Indien de leerling de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dient de inschrijving van de leerling te geschieden door diens ouder of voogd. De ouder of voogd treedt in dat geval op als wederpartij bij de overeenkomst met Balletschool Cabriole en is verantwoordelijk voor het nakomen van de daaruit voortvloeiende betalings- en overige verplichtingen.

  5. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. De hoogte van het lesgeld is afhankelijk van de lesduur en leeftijd van de leerling. De actuele tarieven zijn te vinden op onze website.

  6. Tussentijds instromen of overstappen naar een andere les is in overleg mogelijk.

  7. Bij tussentijds instromen betaalt u een evenredig deel van het verschuldigde lesgeld.

  8. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de leerling op een wachtlijst gezet.

  9. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

  10. De wederpartij stemt ermee in dat de persoonsgegevens (waaronder naam, geboortedatum en adres) van zowel de wederpartij als de leerling, ten behoeve van wie de inschrijving geschiedt, door Balletschool Cabriole in haar administratie en database worden opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst. Deze gegevens zullen door Balletschool Cabriole niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met Balletschool Cabriole.
    

 3. Betaling

  1. Bij inschrijving kiest u ervoor op welke manier u het lesgeld wilt voldoen. U kunt een machtiging geven voor een automatische incasso om het lesgeld in één keer van uw rekening af te laten schrijven, of ervoor kiezen om digitaal een factuur te ontvangen.

  2. Wij werken samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld. Indien er via deze fondsen betaald wenst te worden, dient dit te worden aangegeven bij inschrijving.

  3. Betalen in termijnen is mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op via de mail: info@balletschoolcabriole.nl

  4. Bij het uitblijven van betaling na de verstreken betaaltermijn of een geweigerde incasso wegens administratieve redenen op uw rekening, worden er € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.

  5. Indien de betaling van het lesgeld uitblijft, behoudt Balletschool Cabriole zich het recht om een incassobureau in te schakelen. De kosten hiervoor zijn voor de rekening van de lesgeld plichtige.

  6. Indien de betaling van het lesgeld uitblijft, behoudt Balletschool Cabriole zich het recht om de desbetreffende leerling(en) te weigeren in de les(sen).

  7. Wijzigingen in de gegevens van de leerling of de lesgeld plichtige dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven.

  8. Balletschool Cabriole behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per dansseizoen te verhogen.

  9. Afwezigheid van een leerling tijdens de danslessen ontheft de lesgeldplichtige niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor de lesgeldplichtige niet het recht op enige restitutie, verrekening of vermindering van het lesgeld.
    

 4. Opzegging

  1. Indien er opgezegd wenst te worden voor het volgende dansseizoen, dient dit per mail te geschieden vóór 1 juni van het lopende seizoen. Afmeldingen na 1 juni ontvangen een rekening voor het lesgeld van één lesmaand, waarbij er in de betaalde lesmaand nog lessen mogen worden gevolgd.

  2. Wanneer er tijdens het seizoen opgezegd wenst te worden, dient dit schriftelijk of per email te gebeuren. De opzegging gaat in per de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. In deze maand is nog lesgeld verschuldigd.

  3. De bovengenoemde opzegtermijn van één kalendermaand kan eventueel vervallen bij:

   • Verhuizing uit de regio. De regio beslaat een gebied van 20km buiten de woonplaats van de cursist. Hiervoor ontvangt Balletschool Cabriole een bewijs van de verhuizing zoals bijv. inschrijving bij een andere gemeente

   • Langdurige ziekte of complicaties bij zwangerschap van de cursist waardoor het voor de cursist medisch gesproken niet mogelijk is de cursus af te ronden. Een schriftelijk bewijs in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure/ziekte.

   • Bij overlijden van de cursist.

   • Ingeval de cursist een schriftelijke verklaring van Balletschool Cabriole opvolgt om de cursus te beëindigen.

   • Wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling aan Balletschool Cabriole.
    Een verzoek hiertoe kan per mail worden ingediend bij Balletschool Cabriole. Balletschool Cabriole beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.
     

 5. Herroepingsrecht

  1. Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten op afstand heeft een consument de mogelijkheid om het abonnement te ontbinden binnen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Hierbij geldt de dag van het sluiten van de abonnement als 1e dag.

  2. Er kan gebruik gemaakt worden van het ontbinden van een abonnement vanwege het herroepingsrecht, indien niet wordt voldaan aan de uitzonderingen, door een e-mail te sturen naar info@balletschoolcabriole.nl. Hierin staat een duidelijke vermelding van:

   • voornaam en achternaam leerling

   • de les waarvoor een abonnement is afgesloten & welke dient te worden ontbonden

   • dat er gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht/het ontbinden van het abonnement binnen 14 dagen
     

 6. Vakanties en vrije dagen

  1. In de schoolvakanties en op feestdagen wordt er geen les gegeven. De vakanties en feestdagen worden gecommuniceerd per mail.

  2. Voor het inhalen van gemiste lessen door de docent kan er door Balletschool Cabriole worden gekozen om deze lessen in te halen op een vrije dag of in een vakantie.

  3. Indien er tijdens schoolvakanties en/of vrije dagen activiteiten als workshops, zomerlessen of danskampen worden georganiseerd, valt deze activiteiten buiten het reguliere lesgeld.
    

 7. Kledingvoorschriften

  1. Alle leerlingen worden geacht de juiste danskleding aan te schaffen zoals deze worden beschreven in onze kledingvoorschriften.

  2. Het kledingvoorschrift is op de website gepubliceerd en zal bij inschrijving worden vermeld. Net als bij voetbal, hockey of andere sporten is er voor dans ook speciale kleding nodig. Het is van belang dat de lichaamshouding goed gezien wordt. Naast dat het rust en eenheid geeft in de les komt het de kwaliteit van de les ten goede. Ook met voorstellingen is het erg fijn is als alle leerlingen dezelfde basis hebben. Daarnaast zijn de juiste balletschoenen van belang zodat wij kunnen zien of de voeten optimaal gebruikt worden.

  3. Leerlingen zijn gehouden de kledingvoorschriften te volgen. Indien een leerling zich, zulks te beoordelen door de leiding of betreffende docent van de dansstudio, niet aan de kledingvoorschriften houdt, dan is de dansstudio bevoegd de leerling de toegang tot de les te ontzeggen. Een dergelijke ontzegging van de toegang geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgelden noch tot ontbinding van de lesovereenkomst.

  4. Buitenschoenen en schoenen met witte zolen worden niet toegestaan in de dansstudio.

  5. Tijdens de lessen wordt het haar gedragen zoals dit in het kledingvoorschrift is opgenomen.

  6. Het dragen van sieraden, accessoires en kleding die buiten het kledingvoorschrift vallen worden niet toegestaan in de lessen. Eventueel kunnen waardevolle spullen zoals mobiele telefoons in bewaring worden gegeven bij de docent.
    

 8. Danslessen

  1. Leerlingen zijn minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zodat de lessen optijd kunnen beginnen.

  2. Indien een leerling te laat komt, wordt er gewacht tot de oefening is afgelopen. Dit om het storen tot een minimum te beperken.

  3. De leerlingen zijn (zo goed als) iedere les aanwezig, er wordt namelijk gewerkt met lesplannen waarbij er iedere week wordt verder gegaan met de lesstof.

  4. Voor, tijdens en na de lessen hebben leerlingen respect voor elkaar.

  5. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal te maken tijdens de les zonder toestemming van de desbetreffende docent.

  6. De groepsindeling – naar leeftijd en niveau – wordt bepaald door de leiding van Balletschool Cabriole. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen en/of voorkeuren voor een bepaalde groep.

  7. Bij een proefles in een kinderles is het toegestaan om als ouder (een deel van) de eerste les te kijken, dit in overleg met de desbetreffende docent.

  8. Gedurende het dansjaar zijn er kijklessen voor familie en vrienden. Buiten deze kijklessen om is het niet toegestaan om lessen in de zaal te kijken. Op onze website en in de nieuwsbrieven die u ontvangt, vindt u de data van de kijklessen.

  9. Gedurende het dansjaar organiseren wij lessen voor vrienden en vriendinnen van onze leerlingen. In deze lessen mogen er, zonder aanmelding voorafgaand via de website, vrienden en vriendinnen mee komen doen. Buiten deze vriendenlessen om, is het meedoen in een les alleen mogelijk wanneer er een aanmelding voor een proefles is ontvangen via de website/mail.

  10. Het inhalen van gemiste lessen is mogelijk, neem hiervoor contact op via de mail: info@balletschoolcabriole.nl
    

 9. Film, foto of geluidsopnames
  1. Het is zonder toestemming van de dansstudio niet toegestaan film, foto of geluidsopnames te maken tijdens lessen en/of voorstellingen/demonstraties/optredens etc.
  2. Rechten op door de dansstudio ontwikkelde (les-)methoden, choreografieën en andere inhoudelijke of artistieke producten komen toe aan de dansstudio.
  3. Het is verboden om lesstof of choreografieën tijdens en/of na afloop van op enigerlei wijze (commercieel) aan te wenden of aan derden over te dragen, tenzij lid 4 van dit artikel van toepassing is. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van € 1.000,- per overtreding aan de dansstudio, te vermeerderen met € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt. Dit onverlet verdere aansprakelijkheid voor schade, inkomstenderving e.d. ten gevolge van de overtreding.
  4. Het (commercieel) aanwenden of gebruik van lesstof/choreografieën is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de dansstudio.
  5. Bij overtreding kan de toegang tot de dansstudio worden ontzegd.
  6. Balletschool Cabriole kan t.b.v. promotiemateriaal van de lessen beeldmateriaal (foto/video) opnemen tijdens de lessen. Leerlingen (18+) en ouders van leerlingen (<18 jaar) worden verondersteld akkoord te gaan met zorgvuldig gebruik hiervan door Balletschool Cabriole, tenzij hiertegen voorafgaand aan de start van de lessen bezwaar is gemaakt door een mail te sturen naar info@balletschoolcabriole.nl
   

 10. Voorstelling

  1. Om het jaar organiseert Balletschool Cabriole een voorstelling in een theater in de buurt. Voor deze voorstelling kan een beroep gedaan worden gedaan op de hulp van ouders.

  2. Basiskleding voor de voorstelling dient aangeschaft te worden door de leerlingen (bijv. balletschoenen, een panty, t-shirt of legging). Overige kostuums, kledingstukken, accessoires en attributen worden verzorgd door de dansschool.

  3. Alle groepen vanaf 4 jaar doen mee aan de voorstelling. Lessen met uitsluitend volwassen leerlingen doen in overleg met de docent wel/niet mee aan de voorstelling.

  4. Indien een leerling niet wenst deel te nemen aan de voorstelling, dient dit uiterlijk 8 weken voor de voorstellingsdag per mail te worden aangegeven. Afmeldingen na deze termijn ontvangen een rekening van 15,00 euro wegens de investering in kostuums, attributen en overige zaken m.b.t. de voorstelling.

  5. Toegangskaartjes voor de voorstelling zijn niet inbegrepen bij het lesgeld.

  6. Gekochte toegangskaartjes worden na aanschaf niet terug gekocht door de dansschool.

  7. Wanneer een leerling deelneemt aan een voorstelling, gaat hij/zij akkoord met de mogelijkheid dat er beeldmateriaal (foto’s en/of film) kan worden gemaakt en dit op een nette manier gebruikt kan worden door Balletschool Cabriole.

  8. Indien een leerling of ouder niet wilt dat er beeldmateriaal gemaakt wordt van hem/haar, kan hij/zij helaas niet mee doen aan de voorstelling. Het is voor Balletschool Cabriole niet mogelijk om specifieke leerlingen niet in beeld te brengen tijdens een voorstelling.
    

 11. Ziekte, afwezigheid en lesuitval

  1. Balletschool Cabriole behoudt zich het recht voor om een les binnen het aanbod te annuleren in geval van overmacht zoals te weinig leerlingen, ziekte of plotselinge verhindering van de docent.

  2. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Indien les(sen) geen doorgang vinden wegens ziekte van de docent of een andere reden aan de zijde van de dansstudio, dan zal de dansstudio zich inspannen om de cursist een vervangende les aan te bieden. Het niet gebruik maken van deze vervangende les geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld. Indien geen vervangende les wordt aangeboden, heeft de leerling- indien meer dan twee lessen zijn uitgevallen – recht op restitutie van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.

  3. Bij ziekte / afwezigheid van de docent op korte termijn ontvangt de leerling (mits bereikbaar & mits toestemming gegeven) bericht over uitgevallen lessen een sms/appje op het nummer dat bij de inschrijving is opgegeven. Eventueel kan de leerling ook telefonisch of per mail op de hoogte worden gebracht.

  4. Indien een leerling verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Balletschool Cabriole hiervan op de hoogte te brengen. Dit gebeurt via de leden WebApp. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de desbetreffende docent. Bij verhindering van een leerling vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

  5. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les.

  6. Balletschool Cabriole behoudt zich het recht om een les te annuleren of naar ratio te geven bij een opkomst van minder dan 3 leerlingen, zonder de verplichting van de docent om de les op een ander moment in te halen.

  7. Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, geen doorgang kunnen vinden of in een andere vorm gegeven moet(en) gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de dansstudio, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de dansstudio is aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. Een les/de lessen worden in dat geval aangeboden en gegeven in 1 van de 3 volgende vormen: online, deels online / deels fysiek binnen en/of buiten (hybride), of geheel fysiek binnen en/of buiten (real-life).
    

 12. Risico en aansprakelijkheid

  1. De dansstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer(s)/cursisten/bezoekers.

  2. Deelname aan de les is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

  3. De Dansstudio is niet aansprakelijk voor het oplopen van letsel tijdens, voor of na de lessen, uitvoeringen, demonstraties, etc.

  4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van dans/sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer de dansstudio vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

  5. Voor zover de deelnemer bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij deelname. Ook is bewegen/sporten of bepaalde beweging/sport niet afgeraden door een (para)-medicus. Voor zover dit wel zo is, zal de deelnemer hiervan melding doen bij de docent.

  6. Bezoek aan de dansstudio is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansstudio is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansstudio.

  7. Mocht de dansstudio om enigerlei reden wel aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt en wel tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de dansstudio wordt gedekt c.q. uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat de dansstudio onder die verzekering draagt.

  8. Beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansstudio door toedoen van een deelnemer/bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Balletschool Cabriole, aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Balletschool Cabriole, te accepteren.